Úvod

BEZ IDEJÍ A VIZÍ HROZÍ DEMOKRACII NEVYHNUTELNÝ ZÁNIK

Mezi občany a politiky se mohutně šíří sociální napětí, které zvyšuje riziko velkého hněvu a agresivních nálad ve společnosti. Politická moc se vymkla kontrole a její zneužívání už je natolik rozsáhlé, že je ohrožena nejen bezpečnost země a obyvatel, ale i samotná důvěra v právní stát.

Celosvětová veřejnost má oprávněné podezření, že demokracie je podřízena mocenským zájmům, kterým je přičítána nejen korupce, klientelismus či ekonomické zločiny, ale stejně tak i válečné konflikty, sociální destabilizace v některých regionech světa, terorismus, tyranie, nelidské a nedůstojné zacházení s lidskými a živými bytostmi, porušování lidských práv a svobod a mnoho dalších zločinů...

Od demokracie se původně očekávalo, že bude sloužit potřebám občanské společnosti, ale světová veřejnost si v poslední době čím dál častěji klade otázku, jde-li ještě vůbec o demokracii, nebo jen o politický režim účelově budovaný na mocenských zájmech.

Rozdíl mezi demokracií a všemi ostatními politickými režimy byl vždy v dodržování lidských práv a svobod. Avšak mocenské zájmy pošpinily pověst a principy demokracie natolik, že kvůli své špatné reputaci spěje k nevyhnutelnému zániku.

Zlo se rodí všude tam, kde umírá naděje. A naděje, že se demokracie stane symbolem mírového soužití, sociální stability a ostrovem bezpečí, opravdu umírá. Stejně tak umírá i veškerá důvěra v politiky a standardní politické strany.

Právní stát nikdy nemůže vzniknout tam, kde moc, coby zločinný nástroj sloužící k posilování mocenských zájmů, je zároveň i součástí ústavního pořádku v zemi.

Důkazy o tom, že politici upřednostňují mocenské zájmy a upozaďují zájmy a potřeby občanské společnosti, se nachází přímo v pracovní činnosti politických představitelů, kteří dodnes nebyli schopni vypracovat a veřejnosti odevzdat:

 1. sociální reformu,
 2. zdravotní reformu,
 3. důchodovou reformu,
 4. reformu školství,
 5. reformu bezpečnostní a integrační politiky státu,
 6. daňovou reformu,
 7. reformu rozvoje měst a obcí (migrační politika, elektronizace, digitalizace, integrované systémy managementu stání správy aj.),
 8. globální výzvy atd.

Jestliže dosud nebyly vypracovány tyto agendy, které přitom tvoří páteřní síť „sociálního integrovaného systému“ a bez kterých stát dříve či později zkolabuje, pak jaké důležitější programové body mají přednost před shora zmíněnými reformními opatřeními? Že by zase mocenské zájmy?

Má-li demokracie obstát v očích světové veřejnosti a má-li být uznána jako politický systém sloužící zájmům a potřebám občanské společnosti, pak kromě deklarace lidských práv a svobod musí do svého politického portfolia zahrnout dvě nové a na výsost důležité základní listiny, jimiž jsou CHARTA CIVILIS a ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD.

Pro demokracii je velmi důležité, aby se nejen lišila od ostatních politických režimů taktéž budovaných na moci, ale aby se pro všechny politické systémy stala MORÁLNÍM VZOREM. A k tomuto majestátnímu postavení jí dopomohou i dvě nové a na výsost důležité základní listiny, jimiž jsou:

 1. CHARTA CIVILIS
 2. ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD.

Politici na celém světě by měli usilovat o očištění dobrého jména, které demokracie ztratila kvůli vážnému podezření, že se nachází pod vlivem mocenských zájmů. Oč horší je skutečnost, že mocenský fanatismus přivedl k záhubě téměř každou civilizaci, a je jen otázkou času, než se jeho obětí stane i demokracie.

Celý západní svět čelí jedné z největších výzev, která buď posílí demokracii, nebo ji zaživa pohřbí. Jestli politikům skutečné záleží na zachování demokracie, pak se jednotně vzepřou proti zvůli mocenských zájmů a prosadí taková opatření, která znemožní jejich průnik do veřejného a politického života. Je na čase postavit se pravdě tváří v tvář a otevřeně si přiznat, že moc je právně neuchopitelná a ti, co na ni nejvíce doplácí, jsou jen a jen obyčejní a bezbranní lidé.

Samotné právo nikdy nemůže být nadřazeno moci, když moc je jeho zdrojem. Ale přeci jen existuje vyšší řád, který je způsobilý zkrotit „MOC“ a vymezit její působnost do té míry, že již nebude ohrožovat:

 1. mírové soužití,
 2. sociální stabilitu ve světě,
 3. bezpečnost státu a jeho obyvatele,
 4. mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 5. Listinu práv a svobod,
 6. důstojné postavení lidských a živých bytostí,
 7. kvalitu životní úrovně lidských a živých bytostí,
 8. přírodu ani planetu,
 9. rozvoj osobní integrity občana, společnosti a státu,
 10. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 11. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 12. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 13. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 14. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu aj.

Onen vyšší řád symbolizují 3 základní principy vycházející z CHARTY CIVILIS, jimiž jsou:
MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST, (b) MORÁLNÍ ZDATNOST, (c) MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST.

Díky hodnotám, jakými jsou MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST, MORÁLNÍ ZDATNOST, MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST, existuje reálná šance zastavit průnik mocenských zájmů do veřejného a politického života. Základní podmínkou však je, aby nejen politici, ale i občané na celém světě místo zákonů plně dodržovali ETICKÉ NORMY, a to nejen v osobním, profesním či veřejném životě, ale i v mezilidských, veřejných i mezinárodních vztazích.

Bude-li občan, společnost a stát dodržovat a zároveň naplňovat hodnoty, jimiž jsou MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST, MORÁLNÍ ZDATNOST, MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST, pak přestane existovat korupce i klientelismus, nebude docházet k páchání ekonomických zločinů, ustanou válečné konflikty a skončí sociální napětí, terorismus, tyranie, nelidské a nedůstojné zacházení s lidskými a živými bytostmi, porušování lidských práv a svobod a mnoho dalších zločinů...

Jedině při dodržování MRAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI, MORÁLNÍ ZDATNOSTI A MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI lze porazit „MOC“ a vrátit demokracii její důstojné postavení.

Stát, který nedodržuje morální principy, jimiž jsou MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST, MORÁLNÍ ZDATNOST A MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST, nemůže být nikdy skutečnou zárukou právního státu.

Nadešel čas bojovat proti zneužívání moci neušlechtilejšími a zároveň nejtvrdšími zbraněmi, jimiž jsou:

 1. MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST občana, společnosti a státu
 2. MORÁLNÍ ZDATNOST občana, společnosti a státu
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST občana, společnosti a státu.

Teprve až při dodržování ETICKÝCH NOREM dojde k faktickému posílení MRAVNÍ ZODPOVĚDNOSTI, MORÁLNÍ ZDATNOSTI A MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI občana, společnosti a státu.

NIKOLIV PRÁVO, ALE ETICKÉ NORMY DOKÁŽOU MOC DOSTAT PO KONTROLU

Blíží se den, kdy dojde k uspořádání nového světového řádu a v rámci tohoto nového uspořádání pocítí všechny politické režimy na světě velmi drtivý dopad globalizace a nových technologií. Ale pouze demokracie může v rámci nového světového pořádku sehrát velmi důležitou roli.

Nový světový řád nastolí takzvanou „GLOBÁLNÍ POLITIKU“, která má od regionální zcela odlišné právní aspekty, neboť už není budována na moci, ale pouze na LIDSKÝCH, MORÁLNÍCH A DUCHOVNÍCH HODNOTÁCH občana, společnosti a státu.

V rámci budoucího rozvoje a vývoje GLOBÁLNÍ POLITIKY již nebude podstatné, zdali politici jsou pravicově či levicově orientovaní, ale jsou-li MRAVNĚ ZODPOVĚDNÍ, MORÁLNĚ ZDATNÍ A MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ, tedy výjimečně schopní, čestní a poctiví.

BEZ VZNEŠENÝCH VIZÍ A IDEJÍ HROZÍ DEMOKRACII ÚPLNÝ ZÁNIK

Demokracii odjakživa chyběl ucelený formát vizí a idejí založených na morálních, sociálních a duchovních hodnotách, které by posouvaly demokratický vývoj k rozvoji osobní integrity občana, společnosti a státu dynamicky kupředu. Chybí-li v právním řádu ETICKÉ NORMY, pak je v ohrožení:

 1. mírové soužití,
 2. sociální stabilita ve světě,
 3. bezpečnost státu a jeho obyvatel,
 4. mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 5. Listina práv a svobod,
 6. důstojné postavení lidských a živých bytostí,
 7. kvalita životní úrovně lidských a živých bytostí,
 8. příroda i celá planeta,
 9. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 10. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 11. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 12. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu aj.

„Člověče, dřív, než někoho odsoudíš nebo očerníš, ujisti se, že ty sám jsi natolik mravně způsobilý, abys mohl činit morální soudy!“

Aby demokracie mohla být skutečným garantem celosvětového míru, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie, nesmí být již více budována na mocenských zájmech, které zohavily její pověst v očích celé světové veřejnosti, ale na lidských, morálních a duchovních hodnotách, jež je zapotřebí chránit, dodržovat a naplňovat nejen v osobním, profesním a veřejném životě, ale i v mezilidských, veřejných a mezinárodních vztazích.

Mezi hodnoty, které je potřeba chránit, patří:

 1. život a zdraví obyvatel,
 2. Listina základních práv a svobod,
 3. Charta civilis,
 4. lidská důstojnost,
 5. rovné postavení občana, společnosti a státu,
 6. rovné zacházení s lidskými bytostmi,
 7. důstojné zacházení s živými bytostmi,
 8. rovné postavení občana, společnosti a státu v rámci mezinárodních vztahů,
 9. ochrana sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje občana, společnosti a státu, (j) sociální, ekonomické, přírodní, kulturní, duševní, duchovní bohatství národů.

Mezi hodnoty, které je nezbytné uplatňovat v každodenním životě, patří:

(1) Lidské hodnoty - individuální potřeby a zájmy - hmotné i nehmotné statky, rovné postavení, svoboda, zdraví, harmonie, důstojnost, štěstí, tolerance, politická a sociální atmosféra, ohleduplnost, emoce, blahobyt, láska, intimní život, přátelství, náboženství, sociální status aj., které vyobrazují majestátnost lidských tužeb a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(2) Morální hodnoty - nejvyšší principy mravní - morální zdatnost, statečnost, poctivost, spolehlivost, čestnost, důvěra, upřímnost, spravedlnost, obětavost, moudrost, cílevědomost, zodpovědnost, pravdomluvnost, svědomitost, pevná vůle, mravní zodpovědnost, přirozená autorita aj., které vyobrazují majestátnost lidského charakteru a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(3) Duchovní hodnoty se vážou k úctě a respektu k lidským a morálním hodnotám, které člověka, společnost a stát motivují, naplňují a pomáhají:

 1. při navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. při navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. při navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. v rámci mravní výchovy a vzdělávání,
 5. v rozvoji všeobecné harmonie a sociální stability ve světě,
 6. v rozvoji intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. v rozvoji morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. v rozvoji sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. v rozvoji duchovní integrity občana, společnosti a státu.

Aby demokracie neztratila poslední zbytky důvěryhodnosti u světové veřejnosti, pak kromě Listiny práv a svobod nesmí v jejím politickém portfoliu chybět dvě nové a navýsost důležité základní listiny, jimiž jsou:

 1. CHARTA CIVILIS,
 2. ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD.

  Vážení občané, pomozte demokracii vrátit její důstojné postavení tím, že se stanete čestnými členy CHARTY CIVILIS, která je nejvyšší právní autoritou v rámci lidského soužití, chrání lidské, morální a duchovní hodnoty, pomáhá v rozvoji mírového soužití a sociální stability, pomáhá v navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, pomáhá při výchově a vzdělávání, pomáhá chránit kvalitu životní úrovně, pomáhá při zabezpečení sociálních jistot, pomáhá lidem, kteří se chtějí dopracovat k všelidské harmonii, pomáhá cizím státním příslušníkům, emigrantům, imigrantům, válečným, ekonomickým či environmentálním uprchlíkům a žadatelům o azyl úspěšně se integrovat prostřednictvím etického právního řádu, pomáhá chránit bezbranné, bezmocné, zdravotně a sociálně handicapované lidi, pomáhá chránit duševní, tělesné a sociální zdraví jednotlivce i celé společnosti, pomáhá při ochraně lidských práv a svobod, pomáhá chránit důstojné postavení lidských a živých bytostí, pomáhá chránit přírodu i planetu, pomáhá rozvoji osobní integrity člověka, SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ občany i jednotlivé národy. Mějte odvahu a vůli změnit svět k lepšímu.

  Váženým členem CHARTY CIVILIS se smí stát:

  (a) občan (bez ohledu na věk, národnost, pohlaví, zdravotní či sociální handicap), (b) fyzická osoba (bez ohledu na věk, národnost, pohlaví, zdravotní či sociální handicap), (c) právnická osoba, (d) stát (národ).

  Podpis Váženého člena CHARTY CIVILIS:

  Občan: .......................................................................

  Fyzická osoba: ..........................................................

  Právnická osoba: .......................................................

  Stát: ...........................................................................

CHARTA CIVILIS

PREAMBULE

Spojenci CHARTY CIVILIS neobyčejně hrdi na vlastní sociální, náboženskou a kulturní identitu, VĚRNI SVÉMU PŘESVĚDČENÍ tvořit budoucnost na DOBRÝCH MEZILIDSKÝCH, VEŘEJNÝCH A MEZINÁRODNÍCH VZTAZÍCH vystavěnou, odhodláni chránit světový mír a společně čelit všem hrozbám současným i budoucím, avšak nezanedbat ŽÍT ŽIVOT DŮSTOJNÝ, ctít nezcizitelná práva a svobody lidských bytostí a ve jménu humanity, rozumu, pravdy a moudrosti naplňovat principy CHARTY CIVILIS, která občany, malé a velké národy SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby majestát svého ducha budovali na HODNOTÁCH LIDSKÝCH, MORÁLNÍCH A DUCHOVNÍCH ve jménu mírového soužití, sociální stability a všeobecné harmonie.

„Zlo se rodí všude tam, kde umírá naděje.“
Autor: Ladislav Boldi

POSELSTVÍ VŠEM NÁRODŮM

CHARTA CIVILIS, SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ nejen malé a velké národy, ale i občany, aby ve jménu světového míru přijali ETICKÉ NORMY za zákon nejvyšší a upřednostňovali ho před zájmy mocenskými, neboť smyslem života by měla být vůle dopracovat se k VŠELIDSKÉ HARMONII prostřednictvím plnohodnotného rozvoje intimní, morální, sociální a duchovní integrity mající blahodárný vliv nejen na mezilidské, veřejné mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití a sociální stabilitu ve světě.

„Mravní odpovědnost je nejvyšší stupeň vyspělosti, civilizovanosti, morální způsobilosti a morální zdatnosti občana, společnosti a státu.“

Kapitola PRVNÍ

Obecná ustanovení

Čl. 1

CHARTA CIVILIS má v oblasti lidského soužití nejvyšší právní autoritu, neboť její obsah tvoří ETICKÉ NORMY, které nejen občany, ale i malé a velké národy SPOJUJÍ, MOTIVUJÍ A NABÁDAJÍ, aby mezi sebou navazovali a prohlubovali dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy založené na HODNOTÁCH LIDSKÝCH, MORÁLNÍCH A DUCHOVNÍCH mající nejen blahodárný vliv na kvalitu života, ale i na mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii na celém světě.

Čl. 2

CHARTU CIVILIS zastřešuje světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění, jejímž posláním je SPOJOVAT, MOTIVOVAT A NABÁDAT nejen občany, ale i malé a velké národy, aby ve jménu mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie, upřednostňovali ETICKÉ NORMY před zájmy mocenskými, kvůli kterým vznikají válečné konflikty, terorismus, sociální napětí a všeobecná disharmonie ve světě, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidské a nedůstojné zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutální zločiny, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestace a podpora rasismu či diskriminace, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněné útoky státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizace, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikana, navyšování byrokracie, korupční jednání a protekcionismus, bída, zoufalství a beznaděj, bezohlednost a sociální vandalismus, sociální deviace a vzájemná arogance, nenávist a zvrácené či lhostejné chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismus a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravá a nemorální manipulace s veřejným míněním, dezinterpretace, dezinformace, fake news, šíření strachu a mnoho dalších zločinů, a usilovnou snahou lze SPOJOVAT, MOTIVOVAT A NABÁDAT jednotlivé národy a občany, aby mezi sebou navazovali a prohlubovali dobré mezilidské vztahy.

Čl. 3

CHARTA CIVILIS považuje CIVILIZOVANÉ CHOVÁNÍ za základní ETICKOU NORMU mající svůj mezinárodní právní statut:

 1. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST občana,
 2. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST společnosti,
 3. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST státu,
 4. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST fyzické osoby,
 5. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST právnické osoby,
 6. MORÁLNÍ ODPOVĚDNOST cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 4

CHARTA CIVILIS považuje CIVILIZOVANÉ CHOVÁNÍ za základní ETICKOU NORMU mající svůj mezinárodní právní statut:

 1. MORÁLNÍ ZDATNOST občana,
 2. MORÁLNÍ ZDATNOST společnosti,
 3. MORÁLNÍ ZDATNOST státu,
 4. MORÁLNÍ ZDATNOST fyzické osoby,
 5. MORÁLNÍ ZDATNOST právnické osoby,
 6. MORÁLNÍ ZDATNOST cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 5

CHARTA CIVILIS považuje DŮSTOJNÉ CHOVÁNÍ za základní ETICKOU NORMU mající svůj mezinárodní právní statut:

 1. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST občana,
 2. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST společnosti,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST státu,
 4. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST fyzické osoby,
 5. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST právnické osoby,
 6. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 6

Budoucnost Evropy závisí nikoliv na mocenských zájmech, ale na společných hodnotách, které mají pro občany Evropské unie zcela zásadní význam, neboť jsou hodnoty, které je nutné chránit, a hodnoty, které je důležité naplňovat v osobním, profesním a veřejném životě.

Mezi hodnoty, které je nutné chránit, patří:

 1. ochrana života a zdraví obyvatel,
 2. Listina základních práv a svobod,
 3. Charta civilis,
 4. lidská důstojnost,
 5. rovné postavení občana, společnosti a státu,
 6. rovné zacházení s lidskými bytostmi,
 7. důstojné zacházení s živými bytostmi,
 8. rovné postavení občana, společnosti a státu v rámci mezinárodních vztahů,
 9. ochrana sociálního, hospodářského a kulturního rozvoje občana, společnosti a státu, (j) sociální, ekonomické, přírodní, kulturní, duševní, duchovní, bohatství národů.

Čl. 7

Mezi hodnoty, které je potřeba naplňovat v osobním, profesním a veřejném životě, patří: (1) Lidské hodnoty - individuální potřeby a zájmy - hmotné i nehmotné statky, rovné postavení, svoboda, zdraví, harmonie, důstojnost, štěstí, tolerance, politická a sociální atmosféra, ohleduplnost, emoce, blahobyt, láska, intimní život, přátelství, náboženství, sociální status aj., které vyobrazují majestátnost lidských tužeb a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(2) Morální hodnoty - nejvyšší principy mravní - morální zdatnost, statečnost, poctivost, spolehlivost, čestnost, důvěra, upřímnost, spravedlnost, obětavost, moudrost, cílevědomost, zodpovědnost, pravdomluvnost, svědomitost, pevná vůle, mravní zodpovědnost, přirozená, autorita aj., které vyobrazují majestátnost lidského charakteru a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(3) Duchovní hodnoty se vážou k úctě a respektu k lidským a morálním hodnotám, které člověka, společnost a stát motivují, naplňují a pomáhají:

 1. při navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. při navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. při navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. v rámci mravní výchovy a vzdělávání,
 5. v rozvoji všeobecné harmonie a sociální stability ve světě,
 6. v rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. v rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. v rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. v rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(4) Člověk civilizovaný je osoba mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, vždy pomáhá bezbranným, bezmocným, zoufalým, sociálně či zdravotně handicapovaným lidem i zvířatům, je pravdomluvná a svědomitá.

(5) Mravní zodpovědnost je nejvyšší stupeň VYSPĚLOSTI, CIVILIZOVANOSTI, MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI A MORÁLNÍ ZDATNOSTI:
(a) občana, (b) společnosti, (c) státu.

Čl. 8

MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS je nejvyšší mezinárodní ocenění nejen v oblasti mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale i v rámci budování mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie a smí být každoročně uděleno:

 1. státu,
 2. právnické osobě,
 3. fyzické osobě,
 4. cizímu státnímu příslušníkovi, migrantovi, emigrantovi, válečnému, ekonomickému či environmentálnímu uprchlíkovi, žadateli o azyl aj.

Čl. 9

(1) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna poskytovat světové veřejnosti veškeré informace o MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

(2) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna poskytovat světové veřejnosti veškeré informace o MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

(3) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna poskytovat světové veřejnosti veškeré informace o MORÁLNÍ ZDATNOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 10

Ve jménu mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie je nezbytné, aby občané a jednotlivé národy uplatňovali ETICKÉ NORMY v osobním, profesním a veřejném životě, neboť jde o nejefektivnější, nejúspornější a nejdokonalejší bezpečnostní opatření v rámci:

 1. úplného ukončení válečných konfliktů ve světě,
 2. zesílení boje proti terorismu,
 3. ochrany státu a jeho obyvatel,
 4. posilování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 5. posilování kvalitní rodičovské péče, řádné výchovy a vzdělávání,
 6. posilování plnohodnotné kvality životní úrovně a sociálních jistot,
 7. posilování prevence proti páchání MORÁLNÍCH ZLOČINŮ,
 8. posilování prevence proti páchání trestné činnosti,
 9. posilování rozvoje intimní integrity občana, společnosti a státu,
 10. posilování rozvoje morální integrity občana, společnosti a státu,
 11. posilování rozvoje sociální integrity občana, společnosti a státu,
 12. posilování rozvoje duchovní integrity občana, společnosti a státu.

Čl. 11

Klíčovým posláním světové organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je zajistit maximální ochranu před válečnými konflikty, terorismem, sociálním napětím a všeobecnou disharmonií, porušováním lidských práv a svobod, bezprávím, nelidským a nedůstojným zacházením s lidskými a živými bytostmi, brutálními zločiny, ohrožováním na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpením nevinných a bezbranných lidí, dehonestací a podporou rasismu či diskriminace, zneužíváním politické moci, týráním lidských a živých bytostí, neoprávněnými útoky státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizací, ožebračováním, ohlupováním a okrádáním občanské společnosti, státní šikanou, navyšováním byrokracie, korupčním jednáním a protekcionismem, bídou, zoufalstvím a beznadějí, bezohledností a sociálním vandalismem, sociální deviací a vzájemnou arogancí, nenávistí a zvráceným či lhostejným chováním v osobním, profesním a veřejném životě, populismem a pohrdáním lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhováním a zesměšňováním nejen národnostních menšin, nezdravou a nemorální manipulací s veřejným míněním, dezinterpretacemi, dezinformacemi, fake news, šířením strachu a mnoha dalším zločinům, a to lze pouze usilovnou snahou SPOJOVAT, MOTIVOVAT A NABÁDAT jednotlivé národy a občany, aby mezi sebou navazovali a prohlubovali dobré mezilidské vztahy založené na vzájemné důvěře.

Čl. 12

ETICKÉ NORMY jsou pro Světovou organizaci pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění závazným právním dokumentem v rámci udělování MEZINÁRODNÍHO ČESTNÉHO VYZNAMENÁNÍ o MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 13

ETICKÉ NORMY jsou pro Světovou organizaci pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění závazným právním dokumentem v rámci udělování MEZINÁRODNÍHO ČESTNÉHO VYZNAMENÁNÍ o MORÁLNÍ ZDATNOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 14

ETICKÉ NORMY jsou pro Světovou organizaci pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění závazným právním dokumentem v rámci udělování MEZINÁRODNÍHO ČESTNÉHO VYZNAMENÁNÍ o MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI:

 1. státu,
 2. právnické osoby,
 3. fyzické osoby,
 4. cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného, ekonomického či environmentálního uprchlíka, žadatele o azyl aj.

Čl. 15

(1) CHARTA CIVILIS čerpá z pramenů:

 1. intimní integrity občana, společnosti a státu,
 2. morální integrity občana, společnosti a státu,
 3. sociální integrity občana, společnosti a státu,
 4. duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(2) Intimní integrita je strukturovaná soustava emocí, ze které se rodí osobní, morální a duchovní integrita občana, společnosti a státu.

(3) Morální integritou se rozumí naplňování a prosazování morálních hodnot, jimiž jsou: poctivost, spolehlivost, čestnost, důvěra, upřímnost, spravedlnost, obětavost, moudrost, cílevědomost, zodpovědnost, pravdomluvnost, svědomitost, pevná vůle, morální zdatnost, přirozená, autorita.

(4) Sociální integritou se rozumí navazování a prohlubování:

 1. dobrých mezilidských vztahů,
 2. dobrých veřejných vztahů,
 3. dobrých mezinárodních vztahů.

(5) Duchovní integritou se rozumí veškerá úcta ke všem lidským, morálním a duchovním hodnotám, které člověka, společnost a stát motivují, naplňují a pomáhají jim v rozvoji:

 1. dobrých mezilidských vztahů,
 2. dobrých veřejných vztahů,
 3. dobrých mezinárodních vztahů.
 4. mravní výchovy a vzdělávání,
 5. sociální stability,
 6. harmonie člověka, společnosti a státu.

Čl. 16

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění z pozice svého mezinárodního postavení povinna pomáhat národům na celém světě v rámci:

 1. ochrany života a zdraví občanů, včetně kvality jejich životní úrovně a sociálních jistot,
 2. ochrany národního, sociálního, ekonomického, přírodního, kulturního, duševního a duchovního bohatství všech národů,
 3. ochrany a rozvoje mírového soužití mezi národy a občany,
 4. ochrany a zajištění sociální stability mezi národy a občany,
 5. ochrany a nastolení všeobecné harmonie mezi národy a občany,
 6. ochrany a dodržování lidských práv a svobod,
 7. ochrany před válečnými konflikty, terorismem, sociálním napětím a všeobecnou disharmonií, porušováním lidských práv a svobod, bezprávím, nelidským a nedůstojným zacházením s lidskými a živými bytostmi, brutálními zločiny, ohrožováním na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpením nevinných a bezbranných lidí, dehonestací a podporou rasismu či diskriminace, zneužíváním politické moci, týráním lidských a živých bytostí, neoprávněnými útoky státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizací, ožebračováním, ohlupováním a okrádáním občanské společnosti, státní šikanou, navyšováním byrokracie, korupčním jednáním a protekcionismem, bídou, zoufalstvím a beznadějí, bezohledností a sociálním vandalismem, sociální deviací a vzájemnou arogancí, nenávistí a zvráceným či lhostejným chováním v osobním, profesním a veřejném životě, populismem a pohrdáním lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhováním a zesměšňováním nejen národnostních menšin, nezdravou a nemorální manipulací s veřejným míněním, dezinterpretacemi, dezinformacemi, fake news, šířením strachu a mnoha dalšími zločiny,
 8. ochrany a rozvoje dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů aj.

Čl. 17

(1) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna pomáhat všem lidským bytostem dosáhnout DŮSTOJNÉHO POSTAVENÍ v osobním profesním a veřejném životě majícího blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

(2) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna pomáhat všem lidským bytostem dosáhnout MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI mající blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

(3) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění je z pozice svého mezinárodního postavení povinna pomáhat všem lidským bytostem dosáhnout MORÁLNÍ ZDATNOSTI mající blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

(4) Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění z pozice svého mezinárodního postavení povinna pomáhat všem lidským bytostem dosáhnout plnohodnotné KVALITY ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ mající blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

Čl. 18

CHARTA CIVILIS lpí na trvalé ochraně VŠEOBECNÉ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, která je nezpochybnitelnou a nenahraditelnou součástí lidských, morálních a duchovních hodnot, uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě, jež vedou nejen k mírovému soužití, k celosvětové sociální stabilitě a k všeobecné harmonii, ale i k prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů majících blahodárný vliv na kvalitu života a jeho ucelenou harmonii.

Čl. 19

CHARTA CIVILIS chová nejvyšší úctu a respekt k MEZINÁRODNÍMU PRÁVU, které je nezpochybnitelnou a nenahraditelnou součástí lidských, morálních a duchovních hodnot uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě, jež vedou nejen k mírovému soužití, k celosvětové sociální stabilitě a ke všeobecné harmonii, ale i k prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů majících blahodárný vliv na kvalitu života a jeho ucelenou harmonii.

Čl. 20

(1) NÁROD, který z pozice svého postavení nechrání ani nepřispívá k ochraně světového míru, života a zdraví občanů, včetně kvality jejich životní úrovně a sociálních jistot, národního, sociálního, ekonomického, přírodního, kulturního duševního a duchovního bohatství, mírového soužití mezi lidmi a národy, sociální stability všeobecné harmonie, lidských práv a svobod, před nelidským a nedůstojným zacházením s lidskými či živými bytostmi, před brutálními zločiny a utrpením nevinných a bezbranných lidí, před dehonestací, rasismem a diskriminací, před zneužíváním politické moci, před týráním lidských a živých bytostí, před neoprávněnými útoky státní správy na fyzické a právnické osoby, před demoralizací, ožebračováním, ohlupováním a okrádáním občanské společnosti, před státní šikanou, navyšováním byrokracie, korupčním jednáním a protekcionismem, před bídou, zoufalstvím a beznadějí, před bezohledností, sociálním vandalismem a sociální deviací, před vzájemnou arogancí, nenávistí a zvráceným či lhostejným chováním, před manipulací s veřejným míněním, před dezinterpretacemi, dezinformacemi a fake news, před šířením strachu aj., je MORÁLNĚ NEZODPOVĚDNÝ A NEDŮVĚRYHODNÝ.

(2) ČLOVĚK, který je způsobilý přispívat k ochraně světového míru, života a zdraví občanů, včetně kvality jejich životní úrovně a sociálních jistot, národního, sociálního, ekonomického, přírodního, kulturního duševního a duchovního bohatství, mírového soužití mezi lidmi a národy, sociální stability všeobecné harmonie, lidských práv a svobod, před nelidským a nedůstojným zacházením s lidskými či živými bytostmi, před brutálními zločiny a utrpením nevinných a bezbranných lidí, před dehonestací, rasismem a diskriminací, před zneužíváním politické moci, před týráním lidských a živých bytostí, před neoprávněnými útoky státní správy na fyzické a právnické osoby, před demoralizací, ožebračováním, ohlupováním a okrádáním občanské společnosti, před státní šikanou, navyšováním byrokracie, korupčním jednáním a protekcionismem, před bídou, zoufalstvím a beznadějí, před bezohledností, sociálním vandalismem a sociální deviací, před vzájemnou arogancí, nenávistí a zvráceným či lhostejným chováním, před manipulací s veřejným míněním, před dezinterpretacemi, dezinformacemi a fake news, před šířením strachu aj., a nečiní tak, je MORÁLNĚ NEZODPOVĚDNÝ A NEDŮVĚRYHODNÝ.

(3) PRÁVNICKÁ či FYZICKÁ OSOBA, která je způsobilá přispívat k ochraně světového míru, života a zdraví občanů, včetně kvality jejich životní úrovně a sociálních jistot, národního, sociálního, ekonomického, přírodního, kulturního duševního a duchovního bohatství, mírového soužití mezi lidmi a národy, sociální stability všeobecné harmonie, lidských práv a svobod, před nelidským a nedůstojným zacházením s lidskými či živými bytostmi, před brutálními zločiny a utrpením nevinných a bezbranných lidí, před dehonestací, rasismem a diskriminací, před zneužíváním politické moci, před týráním lidských a živých bytostí, před neoprávněnými útoky státní správy na fyzické a právnické osoby, před demoralizací, ožebračováním, ohlupováním a okrádáním občanské společnosti, před státní šikanou, navyšováním byrokracie, korupčním jednáním a protekcionismem, před bídou, zoufalstvím a beznadějí, před bezohledností, sociálním vandalismem a sociální deviací, před vzájemnou arogancí, nenávistí a zvráceným či lhostejným chováním, před manipulací s veřejným míněním, před dezinterpretacemi, dezinformacemi a fake news, před šířením strachu aj., a nečiní tak, je MORÁLNĚ NEZODPOVĚDNÁ A NEDŮVĚRYHODNÁ.

Čl. 21

(1) ZLOČINY PROTI LIDSKÝM A MORÁLNÍM HODNOTÁM jsou závažná etická provinění úmyslně vykonaná proti jednotlivci, společnosti nebo státu.

(2) Do kategorie ZLOČINŮ PROTI LIDSKÝM MORÁLNÍM HODNOTÁM patří amorální chování, zbabělost, bezohlednost, nepoctivé, nečestné neférové jednání, lhaní, páchání trestné činnosti, podílení se na válečných konfliktech, terorismu, šíření sociálního napětí, na porušování lidských práv a svobod, na bezpráví, nelidském a nedůstojném zacházení s lidskými a živými bytostmi, na brutálních zločinech, na ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, na utrpení nevinných a bezbranných lidí, na dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminace, na zneužívání politické moci, na týrání lidských a živých bytostí, na neoprávněných útocích státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, na demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, na státní šikaně, na korupčním a protekcionistickém jednání, nebo pohrdání či odmítání poskytnout pomoc v boji proti bídě, zoufalství a beznaději aj.

Kapitola DRUHÁ

Občan

Čl. 22

CIVILIZOVANÝM OBČANEM je podle ETICKÝCH NOREM člověk mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, vždy pomáhá bezbranným, bezmocným, zoufalým, sociálně či zdravotně handicapovaným lidem i zvířatům, je pravdomluvný a svědomitý.

Čl. 23

Občanovi náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS.

Čl. 24

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST občana je CHARTOU CIVILIS posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM, uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

Čl. 25

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ každého občana, aby pomáhal chránit a prosazovat lidské, morální a duchovní hodnoty v osobním, profesním a veřejném životě, které nejenže jsou základní stavební hmotou pro navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale jejich prostřednictvím lze úspěšně dosáhnout mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Čl. 26

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý občan byl ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby pomáhal v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 27

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí občanovi udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola TŘETÍ

Rodina

Čl. 28

CHARTA CIVILIS vnímá rodinu jako uskupení lidí žijících pohromadě, ať už formálně či neformálně, jejichž vztah je založen na hlubokých citových vazbách, ETICKÝCH NORMÁCH či společné ideologii.

Čl. 29

Rodina je podle CHARTY CIVILIS základem státu a jejím nejdůležitějším posláním je vychovávat své potomky na principu ŘÁDNÉ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, které stojí na ETICKÝCH NORMÁCH a vedou k DŮSTOJNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA.

Čl. 30

CIVILIZOVANÝM RODIČEM je podle ETICKÝCH NOREM osoba mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, vždy pomáhá bezbranným, bezmocným, zoufalým, sociálně či zdravotně handicapovaným lidem i zvířatům, je pravdomluvná a svědomitá.

Čl. 31

Rodiče, kteří plní své závazky vyplývající z CHARTY CIVILIS a vedou své děti k DŮSTOJNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA prostřednictvím ŘÁDNÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ a ETICKÝCH NOREM, jsou řádní a MORÁLNĚ ZODPOVĚDNÍ.

Čl. 32

Rodiče, kteří neplní své závazky vyplývající z CHARTY CIVILIS a nevedou své děti k DŮSTOJNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA prostřednictvím ŘÁDNÉ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ a ETICKÝCH NOREM, vykazují podle etického právního řádu skutkovou podstatu MORÁLNÍHO ZLOČINU.

Čl. 33

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ každého člena rodiny, aby pomáhal chránit a prosazovat lidské, morální a duchovní hodnoty v osobním, profesním a veřejném životě, které nejenže jsou základní stavební hmotou pro navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale jejich prostřednictvím lze úspěšně dosáhnout mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Čl. 34

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý člen rodiny byl ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby pomáhal v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 35

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí členovi rodiny udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola ČTVRTÁ

Právnická a fyzická osoba

Čl. 36

CIVILIZOVANOU PRÁVNICKOU ČI FYZICKOU OSOBOU je podle ETICKÝCH NOREM subjekt mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, vždy pomáhá bezbranným, bezmocným, zoufalým, sociálně či zdravotně handicapovaným lidem i zvířatům, je pravdomluvný a svědomitý.

Čl. 37

Právnické i fyzické osobě náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS.

Čl. 38

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST právnické či fyzické osoby je CHARTOU CIVILIS posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě, majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

Čl. 39

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ každou právnickou i fyzickou osobu, aby pomáhala chránit a prosazovat lidské, morální a duchovní hodnoty v osobním, profesním a veřejném životě, které nejenže jsou základní stavební hmotou pro navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale jejich prostřednictvím lze úspěšně dosáhnout mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Čl. 40

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každá právnická a fyzická osoba byla ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, pravdomluvná a svědomitá, a aby pomáhala v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 41

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí právnické a fyzické osobě udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola PÁTÁ

Stát

Čl. 42

MORÁLNĚ ZODPOVĚDNÝ STÁT musí podle CHARTY CIVILIS splňovat veškerá kritéria ETICKÝCH NOREM, aby mohl být uznán jako MORÁLNĚ ZDATNÝ A MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ.

Čl. 43

Stát je ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy povinen:
 1. chránit své území před vším, co by mohlo ohrozit jeho existenci a národní identitu,
 2. chránit život a zdraví občanů, včetně jejich kvality životní úrovně a sociální jistoty,
 3. chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. pomáhat v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 44

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby stát byl pro svůj národ MORÁLNÍ AUTORITOU a šel osobním příkladem v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů.

Čl. 45

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby stát byl ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby vždy bojoval proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 46

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí státu udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola ŠESTÁ

Politik

Čl. 47

Každý politik musí podle CHARTY CIVILIS splňovat veškerá kritéria ETICKÝCH NOREM, aby mohl být uznán jako MRAVNĚ ODPOVĚDNÝ, MORÁLNĚ ZDATNÝ A MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ.

Čl. 48

Politik je z povahy svého poslání povinen:

 1. chránit své území před vším, co by mohlo ohrozit jeho existenci a národní identitu,
 2. chránit život a zdraví občanů, včetně jejich kvality životní úrovně a sociální jistoty,
 3. chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty v rámci osobního, profesního a veřejného života,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. bojovat proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 49

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý politik byl pro svůj národ MORÁLNÍ AUTORITOU a šel příkladem v osobním, profesním a veřejném životě a v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů.

Čl. 50

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý politik byl ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby vždy bojoval proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 51

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí politikovi udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola SEDMÁ

Reprezentanti veřejného života a člověk ve službách státu

Čl. 52

Reprezentanti veřejného života a lidé ve službách státu musí podle CHARTY CIVILIS splňovat veškerá kritéria ETICKÝCH NOREM, aby mohli být uznáni jako MRAVNĚ ZODPOVĚDNÍ, MORÁLNĚ ZDATNÍ A MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ.

Čl. 53

Reprezentanti veřejného života a lidé ve službách státu jsou z povahy svého poslání povinni:

 1. chránit své území před vším, co by mohlo ohrozit jeho existenci a národní identitu,
 2. chránit život a zdraví občanů, včetně jejich kvality životní úrovně a sociální jistoty,
 3. chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty v rámci osobního, profesního a veřejného života,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. pomáhat v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 54

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý reprezentant veřejného života a člověk ve službách státu byl pro svůj národ MORÁLNÍ AUTORITOU a šel příkladem v osobním, profesním a veřejném životě a v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů.

Čl. 55

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý reprezentant veřejného života a člověk ve službách státu byl ze své podstaty a vlastního pudu sebezáchovy mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby pomáhal v boji proti zbrojení, válkám, terorismu, státní šikaně, okrádání, ožebračování a ohlupování občanské společnosti, mocenskému fanatismu, všemu bezpráví, bídě a chudobě, zoufalství, beznaději, bezradnosti, utrpení, sociální katastrofě, diskriminaci, sociálnímu vylučování, domácímu násilí, týrání lidských a živých bytostí, pohrdání, egoismu a mocenské aroganci aj.

Čl. 56

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí reprezentantům veřejného života a lidem ve službách státu udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola OSMÁ

Cizí státní příslušníci, migranti, emigranti, váleční uprchlíci, ekonomičtí uprchlíci, environmentální uprchlíci či žadatelé o azyl

Čl. 57

Každý cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl musí podle CHARTY CIVILIS splňovat veškerá kritéria ETICKÝCH NOREM, aby mohl být uznán jako MRAVNĚ ZODPOVĚDNÝ, MORÁLNĚ ZDATNÝ A MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ.

Čl. 58

Každý cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl je povinen:

 1. ctít zákony a národní, náboženskou a sociální identitu hostitelské země, ve které pobývá dočasně nebo nastálo,
 2. neohrožovat život a zdraví občanů, ani jejich kvalitu životní úrovně a sociální jistoty,
 3. ctít a pomáhat chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství hostitelské země,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty v rámci osobního, profesního a veřejného života,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. pomáhat v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 59

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý cizí státní příslušník, člověk národnostní menšiny, migrant, uprchlík a žadatel o azyl byl pro svůj národ šel druhým lidem v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů MORÁLNÍM PŘÍKLADEM v osobním, profesním a veřejném životě.

Čl. 60

CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl byl mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby pomáhal v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Čl. 61

Světová organizace pro rozvoj mírového soužití a vzájemného porozumění smí cizím státním příslušníkům, lidem národnostních menšin, migrantům, uprchlíkům, a žadatelům o azyl udělit MEZINÁRODNÍ ČESTNÉ VYZNAMENÁNÍ - CHARTA CIVILIS nejen za zásluhy v oblasti navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných či mezinárodních vztahů, ale i za poctivou a usilovnou snahu podílet se na rozvoji mírového soužití, celosvětové sociální stability a všeobecné harmonie.

Kapitola DEVÁTÁ

POLITIKA A CHARTA CIVILIS

Čl. 62

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby se politika na celém světě stala službou veřejnosti, která bude budována na ETICKÝCH NORMÁCH.

(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý politik šel svému národu morálním příkladem v osobním, profesním a veřejném životě a vynakládal veškeré úsilí na budování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů založených na vzájemné důvěře.

(3) Jediným posláním politiků je umět řešit bezpráví, se kterým se občané na celém světě potýkají v osobním, profesním a veřejném životě. Žádné jiné poslání politikům nepřísluší.

Kapitola DESÁTÁ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU

Čl. 63

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby bezpečnostní politika státu byla založena na:
 1. MRAVNÍ ODPOVĚDNOSTI občana, společnosti a státu,
 2. MORÁLNÍ ZDATNOSTI občana, společnosti a státu,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST občana, společnosti a státu,
 4. budování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů založených na vzájemné úctě a důvěře.
(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby bezpečnostní politiku státu zajišťovali lidé:
 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILÍ.

Kapitola JEDENÁCTÁ

ZDRAVOTNICTVÍ

Čl. 64

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby „zdraví“ bylo posuzováno jako harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka, společnosti a státu. Tělesnou integritou se rozumí celkový (dobrý) fyzický stav člověka a celé společnosti. Duševní integritou se rozumí celkový (dobrý) psychický stav člověka a celé společnosti. Sociální integritou se rozumí sociální postavení člověka ve společnosti a jeho sociální vazby v osobním, profesním a veřejném životě.

(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby ve zdravotnickém a lékařském personálu pracovali lidé:

 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ.

(3) Smyslem lékařství je:

 1. chránit zdraví člověka,
 2. nabádat každého člověka, aby se o své zdraví řádně staral, a naučit ho stravovacím návykům, nezapomenout na fyzickou aktivitu a snažit se vytvářet dobré mezilidské vztahy mající blahodárný vliv na duševní zdraví a všeobecnou pohodu a harmonii,
 3. zlepšovat zdraví člověka,
 4. včas předcházet nemocem prostřednictvím pravidelných preventivních prohlídek,
 5. umět kvalitně léčit člověka,
 6. uzdravovat člověka.

Kapitola DVANÁCTÁ

ŠKOLSTVÍ

Čl. 65

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby smyslem vzdělání bylo připravit žáky, studenty, posluchače střední či vysoké školy na budoucnost, do které vstoupí nejen jako dostatečně vzdělaní lidé, ale i jako:

 1. MRAVNĚ ZODPOVĚDNÍ - poctiví, svědomití, pravdomluvní, upřímní,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ - čestní, spolehliví, spravedliví,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ - civilizovaní, žijící důstojný život, řádně vychovaní.

(2) CHARTA CIVILIS a Etický právní řád považují školství za klíčovou součást v rámci výchovy a vzdělávání mající zcela zásadní vliv nejen na budoucnost celé země, ale i na:

 1. intimní integritu občana, společnosti a státu,
 2. morální integritu občana, společnosti a státu,
 3. sociální integritu občana, společnosti a státu,
 4. duchovní integritu občana, společnosti a státu.

(3) Řádná výchova je podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu nejvyšším stupněm vzdělanosti v civilizované společnosti.

(4) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby v pedagogickém sboru a na všech stupních vzdělávací soustavy pracovali lidé:

 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ.

Kapitola TŘINÁCTÁ

HOSPODÁŘSTVÍ

Čl. 66

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby hospodářství, jenž je klíčovou součástí bohatství národa, bylo budováno pouze na vzájemné úctě a důvěře. Průvodními jevy špatného hospodářského vývoje jsou:

 1. státní šikana,
 2. omezování osobní svobody a tvůrčí činnosti,
 3. mocenský fanatizmus,
 4. byrokracie,
 5. špatná daňová politika státu,
 6. korupce,
 7. klientelismus,
 8. dotační politika státu,
 9. špatné mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy aj.

Kapitola ČTRNÁCTÁ

DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU

Čl. 67

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je státní daň zákonem určená povinná platba, kterou je daňový poplatník povinen pravidelně odvádět pro účely finančního plánování a zabezpečení veškerých potřeb a služeb občana, společnosti a státu.

(2) Občané by měli odvádět daně s důvěrou a s přesvědčením, že jejich vlast se o ně postará vždy, když se na ni obrátí o pomoc, až ji sami budou potřebovat. Přerozdělování peněz ze státního rozpočtu ať se provádí na bázi transparentního dokazování a prokazování. Neboť ten, kdo peníze od státu žádá, ať svou žádost prokáže a zdůvodní.

(3) Stát, který špatně nakládá s finančními prostředky daňových poplatníků, jedná v rozporu s CHARTOU CIVILIS a Etickým právním řádem a hrozí, že bude považován za morálně nezodpovědného.

Kapitola PATNÁCTÁ

PRÁVNÍ SYSTÉM

Čl. 68

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby se ETICKÉ NORMY staly nejvyšší právní silou na celém světě a předlohou ke každému zákonu, či soudnímu rozhodnutí, neboť jejich prostřednictvím jsou lze budovat dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, založené na vzájemné úctě a důvěře, které mají blahodárný vliv nejen na kvalitu životní úrovně, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

(2) Smyslem práva by podle CHARTY CIVILIS měla být snaha člověku nikoliv něco zakazovat nebo ho v něčem omezovat, ale naopak motivovat, aby byl v osobním profesním a veřejném životě dostatečně:

 1. MRAVNĚ ZODPOVĚDNÝ - poctivý, svědomitý, pravdomluvný, upřímný,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÝ - čestný, spolehlivý, spravedlivý,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ - civilizovaný, žijící důstojný život, řádně vychovaný. (3) Průvodními jevy špatného právního systému jsou:
  1. porušování lidských práv a svobod,
  2. porušování Charty civilis,
  3. porušování etického právního systému,
  4. boj o moc a mocenský fanatismus ,
  5. porušování mezinárodního práva,
  6. porušování mezinárodních dohod,
  7. porušování vnitřního práva,
  8. porušování zákonů.

Kapitola ŠESTNÁCTÁ

SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU

Čl. 69

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý stát rozděloval v rámci poskytování sociální podpory peníze spravedlivě a moudře lidem sociálně a zdravotně handicapovaným, kteří se bez podpory a pomoci již neobejdou.

(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý stát v rámci zajišťování sociálních služeb a potřeb všestranně pomáhal lidem při hledání cesty, která povede k DŮSTOJNÉMU ZPŮSOBU ŽIVOTA.

(3) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý stát v rámci zajišťování sociálních služeb a potřeb všestranně pomáhal lidem k dosažení plnohodnotné kvality životní úrovně.

(4) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý stát zabránil utrpení zvířat a zajistil jim podmínky pro DŮSTOJNÉ ŽITÍ.

(5) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý stát v rámci zajišťování sociálních služeb a potřeb pomáhal lidem při posilování MORÁLNÍ ZDATNOSTI mající blahodárný vliv nejen na kvalitu životní úrovně, ale i na mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii ve světě.

(6) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby sociální politika státu, která je nosným pilířem v rámci osobního, profesního a veřejného života, byla budována na ideologii dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů založených na vzájemné úctě a důvěře.

(7) Kvalitní sociální politika státu závisí především:

 1. na kvalitním právním řádu,
 2. na kvalitní daňové politice státu,
 3. na kvalitní výchově a vzdělávání,
 4. MRAVNÍ ODPOVĚDNOSTI občana, společnosti a státu,
 5. MORÁLNÍ ZDATNOSTI občana, společnosti a státu,
 6. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI občana, společnosti a státu.

Kapitola SEDMNÁCTÁ

EMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA

Čl. 70

(1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI poskytl ochranu a veškerou pomoc těm cizím státním příslušníkům, migrantům, emigrantům, válečným uprchlíkům, ekonomickým uprchlíkům, environmentálním uprchlíkům či žadatelům o azyl, kteří se nacházejí v zoufalé situaci.

(2) Národ, který odmítne poskytnout ochranu a všestrannou pomoc těm cizím státním příslušníkům, migrantům, emigrantům, válečným uprchlíkům, ekonomickým uprchlíkům, environmentálním uprchlíkům či žadatelům o azyl, kteří se nacházejí v zoufalé situaci, porušuje principy CHARTY CIVILIS a bude veřejně považován za MORÁLNĚ NEZODPOVĚDNÝ A NECIVILIZOVANÝ.

(3) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ, aby se každý cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj. choval v hostitelské zemi jako MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ a:

 1. aby respektoval a ctil právní a náboženskou kulturu tamních obyvatel a hostitelů,
 2. aby respektoval a ctil právní a náboženskou identitu tamních obyvatel a hostitelů,
 3. aby respektoval a ctil intimní integritu identitu tamních obyvatel a hostitelů,
 4. aby respektoval a ctil morální integritu identitu tamních obyvatel a hostitelů,
 5. aby respektoval a ctil sociální integritu identitu tamních obyvatel a hostitelů,
 6. aby respektoval a ctil duchovní integritu identitu tamních obyvatel a hostitelů,
 7. aby respektoval a ctil DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD,
 8. aby respektoval a ctil místní poměry, zvyky a obyčeje tamních obyvatel a hostitelů,
 9. aby vždy jednal v souladu s ETICKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM A MORÁLNÍMI PRINCIPY,
 10. aby důsledně respektoval každé rozhodnutí a nařízení státních orgánů,
 11. aby důsledně respektoval každé rozhodnutí a nařízení státních orgánů,
 12. aby složit přísahu na knihu CHARTA CIVILIS, že vždy bude respektovat a ctít ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu,
 13. aby měl hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, byl důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a aby pomáhal v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům,
 14. aby v případě, že nebude moci naplnit závazky uvedené v CHARTĚ CIVILIS a v ETICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU bez jakýchkoliv nároků a požadavků, opustil z bezpečnostních důvodů hostitelskou zemi,
 15. aby v případě, že bude porušovat závazky uvedené v CHARTĚ CIVILIS a v ETICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU bez jakýchkoliv nároků a požadavků opustil z bezpečnostních důvodů hostitelskou zemi.

(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ jednotlivé národy, aby nikdy hromadně neslučovaly diametrálně odlišné sociální, právní a náboženské kultury z důvodů:

 1. ohrožení intimní integrity občana, společnosti a státu,
 2. ohrožení morální integrity občana, společnosti a státu,
 3. ohrožení sociální integrity občana, společnosti a státu,
 4. ohrožení duchovní integrity občana, společnosti a státu,
 5. ohrožení náboženské integrity občana, společnosti a státu,
 6. ohrožení bezpečností jednotlivých států a jeho obyvatel,
 7. ohrožení mírového soužití mezi lidmi a národy,
 8. ohrožení sociální stability v zemi a ve světě,
 9. ohrožení všeobecné harmonie v zemi a ve světě,
 10. ohrožení dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů budovaných na vzájemné důvěře.

(2) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ jednotlivé národy, aby neohrožovaly sociální a náboženskou identitu nejen vlastních obyvatel, ale i cizích státních příslušníků, migrantů, emigrantů, válečných uprchlíků, ekonomických uprchlíků, environmentálních uprchlíků či žadatelů o azyl aj. hromadným slučováním dvou a více odlišných sociálních, právních a náboženských kultur, neboť by na obou stranách došlo k nezvratnému poškození:

 1. intimní integrity občana společnosti a státu,
 2. sociální integrity občana společnosti a státu,
 3. duchovní integrity občana společnosti a státu. (3) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ jednotlivé národy, aby nikdy hromadně neslučovaly diametrálně odlišné sociální, právní a náboženské kultury v zájmu:
  1. zachování bezpečnosti a ochrany intimní integrity občana, společnosti a státu,
  2. zachování bezpečnosti a ochrany morální integrity občana, společnosti a státu,
  3. zachování bezpečnosti a ochrany sociální integrity občana, společnosti a státu,
  4. zachování bezpečnosti a ochrany duchovní integrity občana, společnosti a státu,
  5. zachování bezpečnosti a ochrany náboženské integrity občana, společnosti a státu,
  6. zachování bezpečností jednotlivých států a jeho obyvatel,
  7. zachování mírového soužití mezi lidmi a národy,
  8. zachování sociální stability v zemi a ve světě,
  9. zachování všeobecné harmonie v zemi a ve světě,
  10. prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů budovaných na vzájemné důvěře.

  (1) CHARTA CIVILIS SPOJUJE, MOTIVUJE A NABÁDÁ jednotlivé země, aby žádnému cizímu státnímu příslušníkovi, migrantovi, emigrantovi, válečnému uprchlíkovi, ekonomickém uprchlíkovi, environmentálnímu uprchlíkovi nebyl umožněn dočasný ani trvalý pobyt, pakliže nerespektuje, neuznává ani nectí sociální, právní a náboženskou kulturu hostitelské země, ohrožuje život a zdraví občanů, nerespektuje či nectí DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, není ochoten ani schopen vést DŮSTOJNÝ ŽIVOT v hostitelské zemi, rozvrací dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy budované na vzájemné důvěře, hlásá náboženskou nesnášenlivost, rozvrací a ohrožuje mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii, páchá ZLOČINY PROTI MORÁLCE A ETICKÉMU PRÁVNÍMU ŘÁDU, páchá trestné činy, zanedbává řádnou výchovu a vzdělávání nezletilých osob v hostitelské zemi a není ochoten ani schopen se resocializovat či integrovat, neboť by ohrozil ostatní cizí státní příslušníky, migranty, emigranty, válečné uprchlíky, ekonomické uprchlíky, environmentální uprchlíky aj., kteří se poctivě snaží o plnohodnotné začleňování, navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů majících blahodárný vliv nejen na navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale i na mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii v zemi a ve světě.

Kapitola OSMNÁCTÁ

ROLE STÁTU

Čl. 71

(1) Podle CHARTY CIVILIS je stát je ze své podstaty povinen:

 1. chránit své území před vším, co by mohlo ohrozit jeho existenci a národní identitu,
 2. chránit život a zdraví občanů, včetně jejich kvality životní úrovně a sociální jistoty,
 3. chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. bojovat proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům.

Kapitola DEVATENÁCTÁ

PODPIS ČESTNÉHO SPOJENCE CHARTY CIVILIS

Čl. 72

Občan, právnická osoba, fyzická osoba, reprezentant politického života, reprezentant veřejného života, cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj.

V …….........…… dne ............... 2018

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD EU

OBECNÁ USTANOVENÍ

Kapitola 1

Etický právní řád patří mezi nejvyšší právní autoritu v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů a veškeré podněty čerpá z CHARTY CIVILIS, coby vrcholné ETICKÉ NORMY, která chrání lidské, morální a duchovní hodnoty občana, společnosti a státu.

Kapitola 2

Etický právní řád je soubor ETICKÝCH NOREM, podle kterých se v každé civilizované zemi řídí občan, společnost a stát.

Kapitola 3

Mezi základní vzorce chování, které je nezbytné dodržovat v každé civilizované zemi, patří:

 1. MRAVNÍ ODPOVĚDNOST občana, společnosti a státu,
 2. MORÁLNÍ ZDATNOST občana, společnosti a státu,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOST občana, společnosti a státu.

Kapitola 4

(1) Etický právní řád čerpá z pramenů:

 1. intimní integrity občana, společnosti a státu,
 2. morální integrity občana, společnosti a státu,
 3. sociální integrity občana, společnosti a státu,
 4. duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(2) Intimní integrita je strukturovaná soustava emocí, ze které se rodí osobní, morální a duchovní integrita občana, společnosti a státu.

(3) Morální integritou se rozumí naplňování a prosazování morálních hodnot, jimiž jsou: poctivost, spolehlivost, čestnost, důvěra, upřímnost, spravedlnost, obětavost, moudrost, cílevědomost, zodpovědnost, pravdomluvnost, svědomitost, pevná vůle, morální zdatnost, přirozená autorita.

(4) Sociální integritou se rozumí navazování a prohlubování:

 1. dobrých mezilidských vztahů,
 2. dobrých veřejných vztahů,
 3. dobrých mezinárodních vztahů.

(5) Duchovní integritou se rozumí veškerá úcta ke všem lidským, morálním a duchovním hodnotám, které člověka, společnost a stát motivují, naplňují a pomáhají jim v rozvoji:

 1. dobrých mezilidských vztahů,
 2. dobrých veřejných vztahů,
 3. dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovy a vzdělávání,
 5. sociální stability,
 6. harmonie člověka, společnosti a státu.

Kapitola 5

Mezi hodnoty, které CHARTA CIVILIS a Etický právní řád ctí a chrání, patří:

 1. ochrana života a zdraví obyvatel,
 2. Listina základních práv a svobod,
 3. Charta civilis - Občanská listina,
 4. lidská důstojnost,
 5. rovné postavení občana, společnosti a státu,
 6. rovné zacházení s lidskými bytostmi,
 7. důstojné zacházení se živými bytostmi,
 8. národní, přírodní a kulturní bohatství národů,
 9. sociální, hospodářský a kulturní rozvoj v jednotlivých zemích.

Kapitola 6

Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu jsou občané morálně vázáni naplňovat v osobním, profesním a veřejném životě:

(1) Lidské hodnoty - individuální potřeby a zájmy - hmotné i nehmotné statky, rovné postavení, svoboda, zdraví, harmonie, důstojnost, štěstí, tolerance, politická a sociální atmosféra, ohleduplnost, emoce, blahobyt, láska, intimní život, přátelství, náboženství, sociální status aj., které vyobrazují majestátnost lidských tužeb a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(3) Morální hodnoty - nejvyšší principy mravní - morální zdatnost, statečnost, poctivost, spolehlivost, čestnost, důvěra, upřímnost, spravedlnost, obětavost, moudrost, cílevědomost, zodpovědnost, pravdomluvnost, svědomitost, pevná vůle, mravní zodpovědnost, přirozená, autorita aj., které vyobrazují majestátnost lidského charakteru a jsou základní stavební hmotou pro:

 1. navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. mravní výchovu a vzdělávání,
 5. všeobecnou harmonii a sociální stabilitu ve světě,
 6. rozvoj intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. rozvoj morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. rozvoj sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. rozvoj duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(4) Duchovní hodnoty se vážou k úctě a respektu k lidským a morálním hodnotám, které člověka, společnost a stát motivují, naplňují a pomáhají:

 1. při navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů,
 2. při navazování a prohlubování dobrých veřejných vztahů,
 3. při navazování a prohlubování dobrých mezinárodních vztahů,
 4. v rámci mravní výchovy a vzdělávání,
 5. v rozvoji všeobecné harmonie a sociální stability ve světě,
 6. v rozvoji intimní integrity občana, společnosti a státu,
 7. v rozvoji morální integrity občana, společnosti a státu,
 8. v rozvoji sociální integrity občana, společnosti a státu,
 9. v rozvoji duchovní integrity občana, společnosti a státu.

(5) Člověk civilizovaný je osoba mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, vždy pomáhá bezbranným, bezmocným, zoufalým, sociálně či zdravotně handicapovaným lidem i zvířatům, je pravdomluvná a svědomitá.

Kapitola 7

MRAVNÍ ZODPOVĚDNOST je podle CHARTY CIVILIS a etického práva nejvyšší stupeň VYSPĚLOSTI, CIVILIZOVANOSTI, MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI A MORÁLNÍ ZDATNOSTI:
(a) občana, (b) společnosti, (c) státu.

OBČAN

Kapitola 8

Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je civilizovaným občanem člověk mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý.

Kapitola 9

Občanovi náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v Deklaraci lidských práv a svobod, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS a etického právního řádu.

Kapitola 10

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST občana je CHARTOU CIVILIS a Etickým právním řádem posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Kapitola 11

Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je právnická osoba civilizovaná tehdy, je-li mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, pravdomluvná a svědomitá.

Kapitola 12

Právnické osobě náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v Deklaraci lidských práv a svobod, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS a etického právního řádu.

Kapitola 13

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST právnické osoby je CHARTOU CIVILIS a Etickým právním řádem posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

FYZICKÁ OSOBA

Kapitola 14

Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je fyzická osoba civilizovaná tehdy, je-li mravně zodpovědná, morálně způsobilá, morálně zdatná mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodná, statečná, poctivá, spolehlivá, čestná, upřímná, spravedlivá, obětavá, cílevědomá, zodpovědná, pravdomluvná a svědomitá.

Kapitola 15

Fyzické osobě náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v Deklaraci lidských práv a svobod, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS a etického právního řádu.

Kapitola 16

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST fyzické osoby je CHARTOU CIVILIS a Etickým právním řádem posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě, majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

Cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj.

Kapitola 17

Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je za civilizovaného považován pouze ten cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj., který je mravně zodpovědný, morálně způsobilý, morálně zdatný, mající hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám, které uplatňuje v osobním, profesním a veřejném životě, vede důstojný způsob života, je důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý.

Kapitola 18

Každému cizímu státnímu příslušníkovi, migrantovi, emigrantovi, válečnému uprchlíkovi, ekonomickému uprchlíkovi, environmentálnímu uprchlíkovi či žadateli o azyl aj. náleží práva a svobody v rozsahu, jaký je popsán v Deklaraci lidských práv a svobod, která je nezbytnou součástí CHARTY CIVILIS a etického právního řádu.

Kapitola 19

VYSPĚLOST, CIVILIZOVANOST A MORÁLNÍ ZDATNOST cizího státního příslušníka, migranta, emigranta, válečného uprchlíka, ekonomického uprchlíka, environmentálního uprchlíka či žadatele o azyl aj. je posuzována výhradně podle ETICKÝCH NOREM uplatňovaných v osobním, profesním a veřejném životě majících blahodárný vliv nejen na dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD A EMIGRAČNÍ A AZYLOVÁ POLITIKA

Kapitola 20

(1) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI morálně vázán poskytnout ochranu a veškerou pomoc těm cizím státním příslušníkům, migrantům, emigrantům, válečným uprchlíkům, ekonomickým uprchlíkům, environmentálním uprchlíkům či žadatelům o azyl, kteří ji potřebují anebo o ni žádají.

(2) Národ, který odmítne poskytnout ochranu a všestrannou pomoc těm cizím státním příslušníkům, migrantům, emigrantům, válečným uprchlíkům, ekonomickým uprchlíkům, environmentálním uprchlíkům či žadatelům o azyl, kteří se nacházejí v zoufalé situaci, porušuje ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD a PRINCIPY CHARTY CIVILIS a bude veřejně považován ZA MORÁLNĚ NEZPŮSOBILÉHO.

(3) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj. morálně vázán chovat v hostitelské zemi jako MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ a:

 1. respektovat a ctít právní a náboženskou kulturu tamních obyvatel a hostitelů,
 2. respektovat a ctít právní a náboženskou identitu občana, společnosti a hostitelské země,
 3. respektovat a ctít intimní integritu každého občana, společnosti a hostitelské země,
 4. respektovat a ctít morální integritu každého občana, společnosti a hostitelské země,
 5. respektovat a ctít sociální integritu každého občana, společnosti a hostitelské země,
 6. respektovat a ctít duchovní integritu každého občana, společnosti a hostitelské země, (c) respektovat a ctít náboženskou integritu každého občana, společnosti a hostitelské země, (g) respektovat a ctít DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD,
 7. respektovat a ctít místní poměry, zvyky a obyčeje tamních obyvatel a hostitelů,
 8. vždy jednat v souladu s ETICKÝM PRÁVNÍM ŘÁDEM A MORÁLNÍMI PRINCIPY,
 9. respektovat a ctít každé rozhodnutí a nařízení státních orgánů,
 10. složit přísahu na knihu CHARTA CIVILIS, že vždy bude respektován a ctěn ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD bez ohledu na odlišnou sociální, právní a náboženskou kulturu,
 11. mít hluboký vztah k lidským, morálním a duchovním hodnotám a uplatňovat je v osobním, profesním a veřejném životě, být důvěryhodný, statečný, poctivý, spolehlivý, čestný, upřímný, spravedlivý, obětavý, cílevědomý, zodpovědný, pravdomluvný a svědomitý a pomáhat v boji proti válečným konfliktům, terorismu, sociálnímu napětí a všeobecné disharmonii, porušování lidských práv a svobod, bezpráví, nelidskému a nedůstojnému zacházení s lidskými a živými bytostmi, brutálním zločinům, ohrožování na životě a zdraví lidských a živých bytostí, utrpení nevinných a bezbranných lidí, dehonestaci a podpoře rasismu či diskriminaci, zneužívání politické moci, týrání lidských a živých bytostí, neoprávněným útokům státní správy proti fyzickým či právnickým osobám, demoralizaci, ožebračování, ohlupování a okrádaní občanské společnosti, státní šikaně, navyšování byrokracie, korupčnímu jednání a protekcionismu, bídě, zoufalství a beznaději, bezohlednosti a sociálnímu vandalismu, sociální deviaci a vzájemné aroganci, nenávisti a zvrácenému či lhostejnému chování v osobním, profesním a veřejném životě, populismu a pohrdání lidskými, morálními a duchovními hodnotami, opovrhování a zesměšňování nejen národnostních menšin, nezdravé a nemorální manipulaci s veřejným míněním, dezinterpretacím, dezinformacím, fake news, šíření strachu a mnoha dalším zločinům,
 12. naplňovat závazky uvedené v CHARTĚ CIVILIS a v ETICKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU bez jakýchkoliv nároků a požadavků opustit z bezpečnostních důvodů hostitelskou zemi.

(2) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI morálně vázán povinností nikdy neslučovat diametrálně odlišné sociální, právní a náboženské kultury z důvodů:

 1. ohrožení intimní integrity občana, společnosti a státu,
 2. ohrožení morální integrity občana, společnosti a státu,
 3. ohrožení sociální integrity občana, společnosti a státu,
 4. ohrožení duchovní integrity občana, společnosti a státu,
 5. ohrožení náboženské integrity občana, společnosti a státu,
 6. ohrožení bezpečností jednotlivých států a jeho obyvatel,
 7. ohrožení mírového soužití mezi lidmi a národy,
 8. ohrožení sociální stability v zemi a ve světě,
 9. ohrožení všeobecné harmonie v zemi a ve světě,
 10. ohrožení dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů budovaných na vzájemné důvěře.

(2) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI morálně vázán povinností neohrožovat sociální a náboženskou identitu nejen vlastních obyvatel, ale i cizích státních příslušníků, migrantů, emigrantů, válečných uprchlíků, ekonomických uprchlíků, environmentálních uprchlíků či žadatelů o azyl aj. hromadným slučováním dvou a více odlišných sociálních, právních a náboženských kultur, neboť by na obou stranách došlo k nezvratnému poškození:

 1. intimní integrity občana společnosti a státu,
 2. sociální integrity občana společnosti a státu,
 3. duchovní integrity občana společnosti a státu.

(3) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI morálně vázán, aby nikdy hromadně neslučoval diametrálně odlišné sociální, právní a náboženské kultury v zájmu:

 1. zachování bezpečnosti a ochrany intimní integrity občana, společnosti a státu,
 2. zachování bezpečnosti a ochrany morální integrity občana, společnosti a státu,
 3. zachování bezpečnosti a ochrany sociální integrity občana, společnosti a státu,
 4. zachování bezpečnosti a ochrany duchovní integrity občana, společnosti a státu,
 5. zachování bezpečnosti a ochrany náboženské integrity občana, společnosti a státu,
 6. zachování bezpečností jednotlivých států a jeho obyvatel,
 7. zachování mírového soužití mezi lidmi a národy,
 8. zachování sociální stability v zemi a ve světě,
 9. zachování všeobecné harmonie v zemi a ve světě,
 10. prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů budovaných na vzájemné důvěře.

(1) Podle ETICKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU je každý národ na základě své MORÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI A ZPŮSOBILOSTI morálně vázán, aby žádnému cizímu státnímu příslušníkovi, migrantovi, emigrantovi, válečnému uprchlíkovi, ekonomickém uprchlíkovi, environmentálnímu uprchlíkovi neumožnil dočasný ani trvalý pobyt, pakliže dotyčný nerespektuje, neuznává ani nectí sociální, právní a náboženskou kulturu hostitelské země, ohrožuje život a zdraví občanů, nerespektuje či nectí DEKLARACI LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD, není ochoten ani schopen vést DŮSTOJNÝ ŽIVOT v hostitelské zemi, rozvrací dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy budované na vzájemné důvěře, hlásá náboženskou nesnášenlivost, rozvrací a ohrožuje mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii, páchá ZLOČINY PROTI MORÁLCE A ETICKÉMU PRÁVNÍMU ŘÁDU, páchá trestné činy, zanedbává řádnou výchovu a vzdělávání nezletilých osob v hostitelské zemi a není ochoten ani schopen se resocializovat či integrovat, neboť by ohrozil ostatní cizí státní příslušníky, migranty, emigranty, válečné uprchlíky, ekonomické uprchlíky, environmentální uprchlíky aj., kteří se poctivě snaží o plnohodnotné začleňování, navazování a prohlubování dobrých mezilidských vztahů majících blahodárný vliv nejen na navazování a prohlubování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, ale i na mírové soužití, sociální stabilitu a všeobecnou harmonii v zemi a ve světě.

POLITIKA A ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD

Kapitola 21

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je politika služba veřejnosti. Každý politik a každá politička jsou morálně vázáni jít osobním příkladem v osobním, profesním a veřejném životě a vynakládat veškeré úsilí na budování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů založených na vzájemné důvěře.

(2) Jediným posláním politiků je umět řešit bezpráví, se kterým se občané na celém světě potýkají v osobním, profesním a veřejném životě. Žádné jiné poslání politikům nepřísluší.

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA STÁTU

Kapitola 22

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je nejlepší bezpečnostní politika státu založena na:

 1. MRAVNÍ ODPOVĚDNOSTI občana, společnosti a státu,
 2. MORÁLNÍ ZDATNOSTI občana, společnosti a státu,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI občana, společnosti a státu,
 4. budování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů, založených na vzájemné úctě a důvěře.

(2) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu musí bezpečnost státu zajišťovat lidé:

 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNÍ ZPŮSOBILÍ.

ZDRAVOTNICTVÍ

Kapitola 23

(1) CHARTA CIVILIS a Etický právní řád posuzují „zdraví“ jako harmonický stav tělesné, duševní a sociální integrity člověka, společnosti a státu. Tělesnou integritou se rozumí celkový (dobrý) fyzický stav člověka a celé společnosti. Duševní integritou se rozumí celkový (dobrý) psychický stav člověka a celé společnosti. Sociální integritou se rozumí sociální postavení člověka ve společnosti a jeho sociální vazby v osobním, profesním a veřejném životě.

(2) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je nezbytné, aby ve zdravotnickém a lékařském personálu pracovali lidé:

 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ.

  LÉKAŘSTVÍ

  (3) Smyslem lékařství je:
  1. chránit zdraví člověka,
  2. nabádat každého člověka, aby se o své zdraví řádně staral, a naučit ho stravovacím návykům, nezapomenout na fyzickou aktivitu a snažit se vytvářet dobré mezilidské vztahy mající blahodárný vliv na duševní zdraví a všeobecnou pohodu a harmonii,
  3. zlepšovat zdraví člověka,
  4. včas předcházet nemocem prostřednictvím pravidelných preventivních prohlídek,
  5. umět kvalitně léčit člověka,
  6. uzdravovat člověka.

ŠKOLSTVÍ

Kapitola 24

(1) Smyslem vzdělání je připravit žáky, studenty, posluchače střední či vysoké školy na budoucnost, aby byli nejen dostatečně vzdělaní, ale i:

 1. MRAVNĚ ZODPOVĚDNÍ - poctiví, svědomití, pravdomluvní, upřímní,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ - čestní, spolehliví, spravedliví,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ - civilizovaní, žijící důstojný život, řádně vychovaní.

(2) CHARTA CIVILIS a Etický právní řád považují školství za klíčovou součást v rámci výchovy a vzdělávání mající zcela zásadní vliv nejen na budoucnost celé země, ale i na:

 1. intimní integritu občana, společnosti a státu,
 2. morální integritu občana, společnosti a státu,
 3. sociální integritu občana, společnosti a státu,
 4. duchovní integritu občana, společnosti a státu.

(3) Řádná výchova je podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu nejvyšším stupněm vzdělanosti v civilizované společnosti.

(4) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je nezbytné, aby v pedagogickém sboru a na všech stupních vzdělávací soustavy pracovali lidé:

 1. MRAVNĚ ODPOVĚDNÍ,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÍ,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÍ.

HOSPODÁŘSTVÍ

Kapitola 25

(1) CHARTA CIVILIS a Etický právní řád považují hospodářství za klíčovou součást bohatství národa, a proto by mělo být budováno pouze na vzájemné důvěře. Průvodními jevy špatného hospodářského vývoje jsou:

 1. státní šikana,
 2. omezování osobní svobody a tvůrčí činnosti,
 3. mocenský fanatizmus,
 4. byrokracie,
 5. špatná daňová politika státu,
 6. korupce,
 7. klientelismus,
 8. dotační politika státu,
 9. špatné mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy aj.

DAŇOVÁ POLITIKA STÁTU

Kapitola 26

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je státní daň zákonem určená povinná platba, kterou je daňový poplatník povinen pravidelně odvádět pro účely finančního plánování a zabezpečení veškerých potřeb a služeb občana, společnosti a státu.

(2) Občané by měli odvádět daně s důvěrou a s přesvědčením, že jejich vlast se o ně postará vždy, když se na ni obrátí o pomoc, až ji sami budou potřebovat. Přerozdělování peněz ze státního rozpočtu ať se provádí na bázi transparentního dokazování a prokazování. Neboť ten, kdo peníze od státu žádá, ať svou žádost prokáže a zdůvodní.

(3) Stát, který špatně nakládá s finančními prostředky daňových poplatníků, jedná v rozporu s CHARTOU CIVILIS a Etickým právním řádem a hrozí, že bude považován za morálně a právně nezodpovědného.

PRÁVNÍ SYSTÉM

Kapitola 27

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu by ETICKÉ NORMY měly být nejvyšší právní silou na celém světě a předlohou ke každému zákonu, neboť jejich prostřednictvím lze budovat dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, založené na vzájemné úctě a důvěře, které mají blahodárný vliv nejen na kvalitu životní úrovně, ale i na mírové soužití, celosvětovou sociální stabilitu a všeobecnou harmonii.

(2) Smyslem práva by podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu měla být snaha člověku nikoliv něco zakazovat nebo ho v něčem omezovat, ale naopak motivovat, aby byl v osobním profesním a veřejném životě:

 1. MRAVNĚ ZODPOVĚDNÝ - poctivý, svědomitý, pravdomluvný, upřímný,
 2. MORÁLNĚ ZDATNÝ - čestný, spolehlivý, spravedlivý,
 3. MORÁLNĚ ZPŮSOBILÝ - civilizovaný, žijící důstojný život, řádně vychovaný.

(3) Průvodními jevy špatného právního systému jsou:

 1. porušování lidských práv a svobod,
 2. porušování Charty civilis,
 3. porušování etického právního systému,
 4. boj o moc a mocenský fanatismus,
 5. porušování mezinárodního práva,
 6. porušování mezinárodních dohod,
 7. porušování vnitřního práva,
 8. porušování zákonů.

SOCIÁLNÍ POLITIKA STÁTU

Kapitola 28

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je sociální politika státu základním nosným pilířem v rámci osobního, profesního a veřejného života, neboť má blahodárný vliv nejen na mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy, ale i na mírové soužití a všeobecnou harmonii ve světě. (2) Kvalitní sociální politika státu závisí především:
 1. na kvalitním právním řádu,
 2. na kvalitní daňové politice státu,
 3. na kvalitní výchově a vzdělávání,
 4. na MRAVNÍ ODPOVĚDNOSTI občana, společnosti a státu,
 5. na MORÁLNÍ ZDATNOST občana, společnosti a státu,
 6. na MORÁLNÍ ZPŮSOBILOSTI občana, společnosti a státu,
 7. na budování dobrých mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů založených na vzájemné úctě a důvěře.

ROLE STÁTU

Kapitola 29

(1) Podle CHARTY CIVILIS a etického právního řádu je stát ze své podstaty povinen:

 1. chránit své území před vším, co by mohlo ohrozit jeho existenci a národní identitu,
 2. chránit život a zdraví občanů, včetně jejich kvality životní úrovně a sociální jistoty,
 3. chránit národní, ekonomické, přírodní, kulturní a duchovní bohatství,
 4. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet světový mír,
 5. pomáhat chránit, budovat a udržovat sociální stabilitu ve světě,
 6. pomáhat chránit, budovat a rozvíjet všeobecnou sociální harmonii,
 7. svědomitě dbát na dodržování lidských práv a svobod,
 8. budovat a rozvíjet dobré mezilidské, veřejné a mezinárodní vztahy,
 9. naplňovat a rozvíjet lidské, morální a duchovní hodnoty,
 10. řešit spory a konflikty prostřednictvím uplatňování ETICKÝCH NOREM v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 11. dbát na mírové soužití v rámci mezilidských, veřejných a mezinárodních vztahů,
 12. pomáhat v boji proti zbrojení, válkám, terorismu, státní šikaně, okrádání, ožebračování a ohlupování občanské společnosti, mocenskému fanatismu, všemu bezpráví, bídě a chudobě, zoufalství, beznaději, bezradnosti, utrpení, sociální katastrofě, diskriminaci, sociálnímu vylučování, domácímu násilí, týrání lidských a živých bytostí, pohrdání, egoismu a mocenské aroganci aj.

PODPIS ZAVAZUJÍCÍ TRVALE PLNIT ETICKÝ PRÁVNÍ ŘÁD

Kapitola 30

Občan, právnická osoba, fyzická osoba, reprezentant politického života, reprezentant veřejného života, cizí státní příslušník, migrant, emigrant, válečný uprchlík, ekonomický uprchlík, environmentální uprchlík či žadatel o azyl aj.

V …….........…… dne ............... 2018

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Podpis …………………………………………………………………..

Autor: B.a. Ladislav Boldi, tvůrce sociálních a politických projektů